حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC افزایش یافت

به گزارش دوست بلاگ، نتایج رتبه بندی دنیای ISC در سال 2020 منتشر شد و حضور دانشگاه های ایران در این رتبه بندی که از سوی پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC) انجام می گردد، افزایش یافت.

حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC افزایش یافت

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، نتایج نظام رتبه بندی جهانی 2020-ISC در جلسه مجازی با حضور خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، معاون پژوهش و فنآوری پایگاه و مدیر گروه رتبه بندی ISC اعلام شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در رتبه بندی جهانی 2020-ISC تعداد 2182 دانشگاه از 102 کشور و 6 قاره جهان حضور دارند که از ایران تعداد 46 دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند. در رتبه بندی جهانی ISC سال 2019 از ایران تعداد 43 دانشگاه حضور داشتند.

دهقانی اضافه نمود: به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه های کشور در سطح بین المللی و با توجه به تجارب ارزشمند گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها در سطح ملی، از سال 2018 رتبه بندی بین المللی با عنوان رتبه بندی جهانی ISC (ISC world University rankings) را انجام داده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاورد های رتبه بندی جهانی، ایجاد یک پایگاه داده از جزئیات کامل اطلاعات علمی و پژوهشی کشور ها و دانشگاه های تراز اول جهان است که در نتیجه آن امکان برنامه ریزی و تهیه نقشه راه به منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز کشور و نیز دانشگاه های کشور در سطح بین المللی وجود خواهد داشت.

سرپرست ISC گفت: رتبه بندی هایی که در سطح جهان انجام می گیرد غالباً ترکیبی از اطلاعاتی است که مؤسسات مجری رتبه بندی تهیه می نمایند و اطلاعاتی که بر اساس خوداظهاری دانشگاه ها به این مؤسسات ارائه می گردد. در نهایت با استفاده از این داده ها رتبه دانشگاه ها محاسبه و اعلام می گردد بدون اینکه دانشگاه ها از جزئیات این داده ها و نحوه محاسبه آن ها اطلاعات دقیقی در دست داشته باشند. عدم دسترسی به این اطلاعات باعث می گردد که سیاستگذاران آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها نتوانند چگونگی عملکرد دانشگاه ها را در شاخص های مختلف بدانند.

دهقانی تاکید نمود: در رتبه بندی جهانی ISC یک بانک اطلاعاتی جامع از داده های دانشگاه های جهان و دانشگاه های ایران به دست می آید، که با استفاده از این بانک اطلاعاتی، می توان برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای ارتقای صندلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین کرد.

وی اعلام کرد: از سوی دیگر با توجه به دریافت بخش هایی از اطلاعات مراکز و دانشگاه ها در قالب خوداظهاری، اطمینان کاملی از مجموعه داده ها و نیز امتیاز های محاسبه شده توسط مؤسسه های رتبه بندی وجود ندارد، حال اینکه داده های گردآوری شده در نظام رتبه بندی جهانی ISC از صحت و سقم بالاتری برخوردار بوده، زیرا علاوه بر نهایت دقت در جمع آوری، تقریباً بیشتر داده ها مستقلاً از پایگاه های معتبر بین المللی جمع آوری شده و عاری از خوداظهاری بوده و لذا مسائل مربوط به عدم مستند سازی و راستی آزمایی در آن وجود ندارد.

سرپرست ISC گفت: رتبه بندی جهانی ISC به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیار های خود، مهم ترین مأموریت دانشگاه ها که عبارتند از پژوهش، آموزش، نوآوری و فعالیت های بین المللی را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد، نکته مهم در معیار های این رتبه بندی این است که بعد کیفی و کمی پژوهش هم زمان با هم مورد آنالیز قرار می گیرند.

وی اضافه نمود: با گردآوری داده ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بدون خوداظهاری دانشگاه ها از سراسر جهان، پایگاه داده موثق و معتبری شکل گرفته که می توان از آن در جهت سیاستگذاری های پژوهشی و آنالیز موقعیت دانشگاه های ایران در سطح جهان استفاده کرد. رتبه بندی جهانی ISC می تواند نقش مهمی در سوق دادن دانشگاه های ایران به سمت دانشگاه های تراز جهانی داشته باشد.

روش شناسی رتبه بندی جهانی ISC

دهقانی گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیار های خود، مهم ترین مأموریت دانشگاه ها که عبارتند از پژوهش (با وزن 60 درصد)، نوآوری (با وزن 15 درصد)، آموزش (با وزن 10 درصد) و فعالیت های بین المللی (با وزن 15 درصد) را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه های کشور های اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

وی گفت: تفاوتی که رتبه بندی 2020 با سال های پیش دارد، محاسبه تعداد مقالات سلب اعتبار شده (Retractions) دانشگاه ها با نمره منفی است که در شاخصی تحت عنوان اعتبار منفی (Neg Rep) آورده می گردد.

سرپرست ISC اظهارکرد: در رتبه بندی دانشگاه های جهان ISC دانشگاه هایی مورد آنالیز قرار می گیرند که حداقل 850 مدرک در سال های 2018-2016 در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه بندی از پایگاه های اطلاعاتی USPTO، WoS، Incite گردآوری شده است.

جدول زیر شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی جهانی ISC نشان داده شده است.

در رتبه بندی جهانی 2020-ISC تعداد 2182 دانشگاه از سراسر جهان مورد آنالیز قرار گرفته و رتبه بندی شده اند.

جدول زیر دانشگاه های حاضر در رتبه بندی جهانی 2020-ISC را به تفکیک قاره در سال های 2018، 2019 و 2020 نشان می دهد.

سرپرست ISC گفت: از کشور جمهوری اسلامی ایران 46 دانشگاه در رتبه بندی جهانی 2020-ISC حضور داشته اند.

براساس مأموریت های دانشگاه ها، تعداد 24 دانشگاه جامع کشور در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه های جامع حاضر در این رتبه بندی عبارت از: دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان، یزد، کاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، کردستان، مازندران، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی، ارومیه، یاسوج، الزهرا، بین المللی امام خمینی، شاهد و شهرکرد است.

از دانشگاه های علوم پزشکی نیز 13 دانشگاه حضور داشتند که شامل: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، جندی شاپور اهواز، کرمانشاه، بقیه الله، کرمان، مازندران و زاهدان قرار دارند.

از دانشگاه های صنعتی نیز 9 دانشگاه شامل: دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند و صنعتی شیراز در این نظام رتبه بندی قرار دارند.

تعداد و رتبه های دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC و نیز در سطح کشور در جدول نشان داده شده است.

دانشگاه های کردستان، صنعتی شیراز و علوم پزشکی زاهدان سال جاری برای اولین بار در رتبه بندی جهانی ISC حضور دارند.

دانشگاه هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی ISC براساس حروف الفبا (به لاتین) است. بنابراین دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در رتبه اول، دانشگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف در رتبه سوم و سایر دانشگاه ها نیز در بازه های یکسان هم رتبه هستند.

صندلی دانشگاه های جهان در رتبه بندی 2020 ISC

دهقانی گفت: در رتبه بندی جهانی ISC 2020، تعداد 2182 دانشگاه برتر از 102 کشور و 6 قاره جهان وجود دارند. در رتبه بندی ISC 2020، سه دانشگاه هاروارد، انستیتوی فناوری ماساچوست MIT و دانشگاه استنفورد در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. دانشگاه های جان هاپکینز، میشیگان، کالیفرنیا سانفرانسیسکو، پنسیلوانیا، واشنگتن سیاتل، کلمبیا و دانشگاه داک به ترتیب در رتبه های 4 الی 10 جهان قرار گرفته اند. در بین 10 دانشگاه برتر جهان تمام دانشگاه ها از کشور ایالات متحده آمریکا بوده اند.

وی اضافه نمود: کشور آمریکا با 312 دانشگاه، چین 311 دانشگاه، ژاپن 117 دانشگاه، انگلستان 99 دانشگاه، هند 98 دانشگاه، فرانسه 79 و ترکیه 77 دانشگاه، آلمان 71 دانشگاه، ایتالیا 65، برزیل 63 دانشگاه، کره جنوبی 62 دانشگاه، اسپانیا 55 دانشگاه، لهستان 47 دانشگاه، ایران 46 دانشگاه، کانادا 43 دانشگاه و روسیه 42 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.

سرپرست ISC یادآور شد: بهترین رتبه بین المللی دانشگاه های برتر جهان در کشورهای آمریکا رتبه 1، انگلستان رتبه 12، چین رتبه 13، کانادا رتبه 18، ژاپن رتبه 22، دانمارک رتبه 25، فرانسه رتبه 27، سنگاپور رتبه 36، استرالیا رتبه 45، کره جنوبی رتبه 47، سوئیس رتبه 49، آلمان رتبه 51، بلژیک رتبه 52، هلند رتبه 55، تایوان رتبه 60، برزیل رتبه 69، عربستان سعودی رتبه 81، سوئد رتبه 84، فنلاند و هنگ کنگ مشترکا رتبه 89 را کسب نموده اند.

صندلی دانشگاه های کشورهای آسیایی در رتبه بندی 2020 ISC

وی گفت: کشور چین با دانشگاه تسینگ هوا، کشور ژاپن با دانشگاه توکیو و کشور سنگاپور با دانشگاه ملی سنگاپور که به ترتیب در رتبه های 13، 22 و 36 قرار دارند بهترین رتبه های دانشگاه های آسیا را از آن خود نموده است. بهترین رتبه دانشگاه های کشورهای کره جنوبی رتبه 47، تایوان رتبه 60، عربستان سعودی رتبه 81، هنگ کنگ رتبه 89، در رده های بعد قرار دارند.

صندلی دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی 2020 ISC

سرپرست ISC گفت: تعداد 273 دانشگاه از 25 کشور اسلامی در این رتبه بندی حضور داشتند. در رتبه بندی سال 2020 ISC از نظر تعداد دانشگاه ها، ترکیه با 77 دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است.

وی اضافه نمود: در بین سایر کشورهای اسلامی، ایران با 46 دانشگاه، مالزی با 22 دانشگاه، مصر 20 دانشگاه، عربستان سعودی و پاکستان و اندونزی هر کدام با 17 دانشگاه، تونس و مراکش هر کدام با 8 دانشگاه، نیجریه و الجزایر هر کدام با 7 دانشگاه، قطر و عمارات متحده عربی هرکدام با 4 دانشگاه، لبنان و اردن هرکدام 3 دانشگاه، بنگلادش، قزاقستان و عراق هر کدام با 2 دانشگاه و سایر کشورهای اوگاندا، عمان، کامرون، کویت، برونئی، سنگال و سودان هر کدام با 1 دانشگاه در این رتبه بندی قرار گرفته اند.

دهقانی گفت: در میان دانشگاه های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی در رتبه 81، مالزی در بازه 301-350، مصر در بازه 450-401، ترکیه در بازه 500-451، لبنان و پاکستان و ایران 600-501 و قطر و تونس در بازه 700-601 بهترین رتبه جهانی را کسب نموده اند.

وی یادآور شد: در مجموع تنها 7 دانشگاه از میان کشورهای اسلامی دارای رتبه زیر 500 بوده اند. این در حالی است که طبق برنامه 10 ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای اسلامی عضو (OIC مصوب 2017 در قزاقستان) ضروری است تا سال 2026، تعداد 50 دانشگاه از کشورهای اسلامی در میان 500 دانشگاه برتر جهان قرار گیرند.

دهقانی اظهار کرد: به همین دلیل باید کوشش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این کشورها انجام شده تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها رتبه و صندلی مناسب را در سطح بین المللی کسب نمایند.

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 23 شهریور 1400 بروزرسانی: 23 شهریور 1400 گردآورنده: dostblog.ir شناسه مطلب: 8527

به "حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC افزایش یافت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC افزایش یافت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید